Obsah

Dokumenty

 

Etický kodex

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY

 

I . základní ustanovení

 Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků Domova pro seniory U Pramene Louny, příspěvkové organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.

Pracovníci dbají na dodržování lidských práv, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

 

II. etické zásady ve vztahu k uživatelům

Pomáháme lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.

Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou,empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho individuální potřeby.

Respektujeme důstojnost každého člověka , jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu k uživateli jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

Každý uživatel je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také podílí na poskytování pomoci.

Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivňovat rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

 

III. etické zásady ve vztahu k DSUPL a ke svým spolupracovníkům

 Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla možná co nejvyšší.

Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesní odpovědnosti před soukromými zájmy.

Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů

Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.

Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživateli.

Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a Domova pro seniory U Pramene Louny.

I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěryhodnost organizace v očích veřejnosti.

Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

 

IV. závěrečné ustanovení

 Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Všichni pracovníci pečují o uživatele ve smyslu etického kodexu. Péče podle předpisů a norem musí být nedílně spojena s etikou, vhodným chováním,trpělivostí a obětavostí při péči o naše uživatele.

 

Louny 1.2.2009

 

Bc. Jana Černá ředitelka