Obsah

Cíle a poslání

 

Veřejný závazek.

Pomáháme důstojně žít,plánovat budoucnost a přijmout potřebnou pomoc.

 

Poslání domova

Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací města Loun.

Posláním domova je poskytnout nepřetržitou péči osobám,které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,jejichž situace vyžaduje pravidelnou a  péči jiné osoby.

Dále se poskytují služby osobám,které nepotřebují pravidelnou péči jiné osoby,potřebují péči úměrnou svému věku a zdravotnímu stavu.

Součástí domova je denní forma pobytu,kde se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a v denní době potřebují pomoc jiné fyzické osoby,ale jinak pobývají ve svém domácím prostředí.

 

Jedná se zejména o tyto služby :

-         poskytnutí ubytování,

-         poskytnutí stravy,

-         ošetřovatelská péče,

-         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

-         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

-         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

-         sociálně terapeutické činnosti,

-         aktivizační činnosti,

-         pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina

Cílová skupina jsou senioři od 65 let věku.

 

Principy poskytovaných služeb

Uznávání hodnoty a dodržování práv uživatelů – pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování práv uživatelů a respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti,bez ohledu na její původ,rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení nebo náboženství.

Respektování volby a svobodného rozhodování uživatelů – pracovníci respektují svobodné rozhodování uživatelů týkající se poskytovaných služeb, odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoj k různým oblastem života.

Individuální přístup a flexibilita – služby jsou v nejvyšší možné míře přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů a podmínkám domova.

Odbornost – pracovníci jsou vzděláváni pro práci se seniory .

Kvalita a kontrolovatelnost – kvalita poskytovaných služeb je sledována vedoucími pracovníky v zařízení, zřizovatelem zařízení, hodnocena odbornými a nezávislými orgány /inspekce/ a jsou vyhodnocovány připomínky a stížnosti.

Partnerství a spolupráce – pracovníci jednají s uživateli služeb na principech partnerství a spolupráce. Spolupracují s jejími rodinnými příslušníky,dalšími odborníky, veřejnou správou a veřejností.

 

Naše zásady

Rovný přístup ke všem klientům

Respektování lidské důstojnosti

Podpora nezávislosti a soběstačnosti

Respektování osobnosti,názorů a přání klienta s profesionalitou