Obsah

 

1. POSLÁNÍ

            Posláním Azylového domu je poskytování pobytové a sociální služby na přechodnou dobu občanům (ženy, matky s dětmi, děti vracející se z ústavních zařízení a občané v krizové situaci), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a nemají možnost žádného bydlení ani ubytování a mají trvalý nebo povolený pobyt v případě cizinců na území ČR.

            Nepříznivou sociální situací se rozumí ztráta bydlení (oběti domácího násilí, trestné činnosti, osoby v krizi a bez přístřeší).

            Poskytujeme podmínky pro přípravu stravy, ubytování a zajišťujeme pomo při jednání s úřady. Snažíme se vytvořit takové místo a podmínky, které by jim co nejvíce vynahradilo přirozené sociální prostředí.

 

2. CÍL

 • Překlenout nepříznivé sociální situace
 • Podporovat začlenění zpět do společnosti
 • Poskytnutí příjemného, důstojného života
 • Snažit se udržovat a zachovávat soběstačnost

 

3. ZÁSADY

Individuální přístup = respektujeme přání, požadavky uživatele

Spolehlivost = veškeré služby poskytujeme včas, kvalitně a za dohodnutou cenu

Odbornost = zaměstnáváme pouze kvalifikované zaměstnance, kteří se průběžně vzdělávají

Rovnost = sejný přístup ke všem uživatelům, nepodporování předsudků

Pružnost = bezodkladná reakce na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování  

                    sociální služby

Mlčenlivost = zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním     

                         sociální služby

 

4. NABÍZÍME

 • Základní sociální poradenství
 • Poskytnutí ubytování na 3. měsíce
 • Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
 • Poskytnutí podmínek pro celkovou hygienu

 

5. KAPACITA

Kapacita poskytované sociální služby je 9 lůžek.

 

6. CÍLOVÁ SKUPINA

            Do Azylového domu jsou přijímáni uživatelé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení.

 

7. SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • Osobě, která nespadá do cílové skupiny
 • Z důvodu plné kapacity
 • Osobě, jejíž chování by narušovalo soužití v Azylovém domě s ostatními
 • Osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení
 • Osobě, které potřebuje péči druhé osoby
 • Osobě, která odmítá spolupráci se zaměstnanci Azylového domu

 

8. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

            Sociální služba je poskytována na adrese:

                        Azylový dům při Domově pro seniory U Pramene Louny

                        Rakovnická 2502

                        440 01 LOUNY

            Sociální služba je poskytována celoročně a nepřetržitě.